Zoekt u inspiratie en een gedegen advies voor nu en in de toekomst?

Dock4 maakt de ontwikkelingen in de zorg en het sociale domein inzichtelijk en begeleidt u bij een duurzame verandering

Onze markten

Onze diensten

Onze blogs

Communicatie in het verpleeghuis

In het verpleeghuis zien we continu communicatie tussen collega’s, bewoners, familie en andere betrokkenen. Daarbij komen regelmatig dezelfde knelpunten terug, waardoor communicatie soms eerder voor verwarring of irritatie zorgt, dan dat het bijdraagt aan een optimaal welbevinden van de bewoner.

Lees verder

De medewerker staat niet alleen

Binnen de verpleeghuiszorg neemt de druk op de medewerkers steeds verder toe. Dit vraagt om medewerkers en teams die prettig en effectief met elkaar samenwerken in het belang van de bewoners. Communicatie (zowel verbaal als non-verbaal) speelt een belangrijke rol.

Lees verder

Hoe gebruik je het speelveld voor communicatie?

Duidelijke kaders voor medewerkers zijn belangrijk om communicatie effectief in te kunnen zetten.

Lees verder

Dock4 levert advies, interim management en projectleiding binnen gemeenten en zorgorganisaties. Vanuit de visie van waardigheid voor kwetsbare mensen en professionals die met plezier in hun werk trots zijn op hun organisatie.

Dit doet Dock4

We werken voor verpleeg- en thuiszorgorganisaties, gemeenten, jeugdzorgorganisaties, koepels en brancheorganisaties. Individueel of in samenwerkingsverbanden. Je kunt ons inzetten als adviseur, interim-manager, coach, projectleider of programmamanager. We geven adviezen waarmee je verder kunt, we maken heldere businesscases en ondernemingsplannen en we doen grondig (evaluatie)onderzoek. We helpen je ook om veranderingen te implementeren en te borgen. En als jij plotseling zonder manager zit, zijn wij er om die periode te overbruggen. We coachen je als je even vastloopt. Of we voeren op tijdelijke basis jouw projecten of programma’s uit.

Onze klanten

 • Steeds meer oudere zorgvragers wonen langer thuis. Dit vergroot de kans dat er thuis incidenten plaatsvinden en mensen tijdelijk zorg of toezicht nodig hebben. Fundis ziet kansen voor een Zorgpension in Woerden als voorziening voor tijdelijk verblijf. In opdracht van Fundis heeft Dock4 het businessplan voor het zorgpension opgesteld. (Adviseur: Ewoud Jonker)

 • Voor Dichterbij en Malderburch zette Dock4 een kleinschalige woonvorm op voor dementerende ouderen en ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. Van visie en concept tot realisatie. (Adviseur: Jan van Gorp)

 • In de periode 2021 – 2022 was Ewoud Jonker actief als interim gebiedsmanager voor stichting Timon, in de regio Zuid Oost Utrecht en Food-Valley. Hij was verantwoordelijk voor de kwaliteit en financiële prestaties van een team ambulant & pleegzorg, drie residentiële voorzieningen en een onderwijs-zorgcentrum (33 fte, 50 medewerkers). Ook was Ewoud verantwoordelijk voor het accountmanagement (Wmo en Jeugdwet) in beide regio’s.

 • Dock4 levert projectleiding van de digitale sociale kaart Nieuwegein www.geynwijs.nl. Spin in het web voor alle wensen op het gebied van informatievoorziening aan de inwoners en professionals van Nieuwegein over het sociale domein. (Adviseur: Eveline Schavemaker)

 • Dock4 heeft de maatschappelijke business case ontwikkeld voor Hersenz, een behandelprogramma voor mensen met NAH.  De businesscase is hier te downloaden. (Adviseurs: Ewoud Jonker, Lieuwe-Jan van Eck)

 • In opdracht van Humanitas Rotterdam ontwikkelde Dock4 de maatschappelijke business case voor een innovatief initiatief in de wijk; de Ploeghof: het verzorgingshuis 2.0 (Adviseurs: Lieuwe-Jan van Eck, Jan van Gorp)

 • Dock4 begeleidde Interzorg op strategisch, tactisch en operationeel niveau bij de implementatie van zelfsturende teams. Een Parelproject binnen In voor Zorg!. (Adviseur: Jan van Gorp)

 • Dock4 leverde voor In voor Zorg! meerdere keren coaches voor strategietrajecten, marketingtrajecten, zelfsturende teams en de invulling van de welzijnscomponent bij kleinschalig wonen. (Adviseur: Jan van Gorp)

 • Stichting Jeugdteams ZHZ is een jonge organisatie die jeugdhulp levert in Zuid-Holland Zuid. Dock4 heeft meegewerkt aan de evaluatie van het functioneren van de organisatie en maakt een maatschappelijke business case waarin het bestaansrecht en de meerwaarde wordt uitgewerkt. (Adviseurs: Lieuwe-Jan van Eck, Eveline Schavemaker, Jan van Gorp)

 • Aan de KNOV heeft Dock4 adviezen gegeven over en heeft hen ondersteund bij neerzetten van de structuur en de werkwijze van de interne bureau-organisatie en de ledenorganisatie. Doelen: meer regionaliseren, verdere professionalisering en verzakelijking van de dienstverlening en vereenvoudigen van de structuur. (Adviseur: Lieuwe-Jan van Eck)

 • Voor Dichterbij en Malderburch zette Dock4 een kleinschalige woonvorm op voor dementerende ouderen en ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. Van visie en concept tot realisatie. (Adviseur: Jan van Gorp)

 • Voor de gemeente Nieuwegein deed Dock4 het programmamanagement voor de integrale brede toegang voor de drie decentralisaties Jeugd, Wmo en Participatie. (Adviseur: Jan van Gorp)

 • Dock4 leverde de provincie Noord-Brabant ondersteuning en advies bij het opstellen van maatschappelijke business cases in het kader van het project Anders Organiseren. (Adviseurs: Lieuwe-Jan van Eck, Eveline Schavemaker)

 • Het programma ‘Vanuit Autisme Bekeken’ (Ministerie van VWS) heeft een beweging in gang gezet die het bewustzijn vergroot wat autisme vraagt (en brengt!) en die een brede en duurzame samenwerking rondom autisme stimuleert, in het belang van emancipatie en participatie van mensen met autisme. Dock4 heeft een maatschappelijke business case (mBC) gebouwd om inzichtelijk te maken welke maatschappelijke effecten (baten) het programma heeft voor mensen met autisme, hun directe omgeving en de maatschappij. De mBC is te downloaden via http://www.vanuitautismebekeken.nl/mbc (Adviseurs: Ewoud Jonker, Jan van Gorp)

 • Menzis Coa Administratie (MCA) is verantwoordelijk voor de landelijke inkoop en de contractering van de zorg voor asielzoekers (zoals huisartsenzorg, mondzorg en fysiotherapie). In opdracht van MCA herontwierp Dock4 het primaire proces rond zittend ziekenvervoer (zorgtaxi), ondersteunden we bij de invoering van het nieuwe proces en coördineerden we het inkooptraject. (Adviseurs: Ewoud Jonker, Eveline Schavemaker)

 • Vilans is een landelijke kennisorganisatie in de zorg en op vele terreinen actief. In opdracht van Vilans hebben Dock4 en Brainproject een maatschappelijke business case voor NAH-gezinsondersteuning ontwikkeld. Deze business case beschrijft wat NAH-gezinsondersteuning precies inhoudt en laat de economische en maatschappelijke kosten en opbrengsten zien. De maatschappelijke business case kunt u downloaden via de volgende website: www.vilans.nl(Adviseur: Lieuwe-Jan van Eck)

 • In opdracht van WelThuis, dat voorheen Vierstroom heette, gaf Dock4 in 2013 leiding aan het experiment ‘familieparticipatie’. Het experiment richtte zich op de uitdaging om familie en het netwerk van bewoners nog meer en beter te betrekken bij het dagelijks leven in een verpleeghuis. Onderzocht is wat werkzame principes zijn voor familieleden en contacten om daadwerkelijk te participeren in een verpleeghuis. De uitkomst was dat mensen in vrijwel alle gevallen bereid zijn om mee te doen, als de eerste misverstanden uit de weg zijn geholpen. Ook blijkt het te helpen om als zorgorganisatie een duidelijk ‘beroep’ te doen op familieleden en netwerkcontacten van bewoners.  (Adviseur: Ewoud Jonker)

 • Onder de titel ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ heeft het ministerie van VWS een programma gestart om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Als coördinator van het thema ‘kwaliteit van leven’ ondersteunen we een aantal zorgorganisaties die op dit gebied een innovatief project uitvoeren. Rol van Dock4:  inspireren van organisaties om verbinding met elkaar te vinden, kennis te delen en best-practices te ontwikkelen. We leveren twee thema coördinatoren op de thema’s ‘kwaliteit van leven’ en  cliënt, mantelzorger, professional’. (Adviseurs: Ewoud Jonker, Jan van Gorp, Lieuwe-Jan van Eck, Mariëlle Wiltenburg)

 • Dock4 leverde voor ZonMw een bijdrage aan proefimplementatie van de zorgmodule palliatieve zorg. Een aparte opdracht hierbij was het in kaart brengen van de toekomstige financiering van de palliatieve zorg.  (Adviseurs: Lieuwe-Jan van Eck, Jan van Gorp)

 • Dock4 leverde Vivium Zorggroep ondersteuning bij het maken van strategische keuzes, het toepassen van het businessmodel canvas, het opstellen van businesscases voor de klantgroepen, het doorrekenen van strategische keuzes, het invulling geven aan het concept Zorgeloos Wonen en het maken van kostprijsmodellen. (Adviseur: Lieuwe-Jan van Eck)

 • Het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) Apeldoorn is dé plek waar mensen terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Het CJG is er voor alle (toekomstige) ouders, kinderen en jongeren uit de gemeente Apeldoorn. Dock4 heeft het CJG geadviseerd en ondersteund bij het integreren van de Jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen in de organisatie. (Adviseur: Ewoud Jonker)

 • In de regio Doesburg werken alle eerstelijnszorgverleners samen in Coöperatie IJsselstromen. De coöperatie zet zich in voor het geïntegreerd aanbieden van zorg en welzijn.
  Palliatieve zorg is één van de speerpunten. Voor de coöperatie heeft Dock4 de pilot ‘invoering PaTz-programma’ begeleid en een maatschappelijke businesscase ontwikkeld. (Adviseurs: Eveline Schavemaker, Lieuwe-Jan van Eck)

   

 • Present is een ouderenzorgorganisatie in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Present heeft het continu werken aan kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom introduceert Present de methode: de Kwaliteit Verbeter Cyclus. Dock4 verzorgde de projectleiding voor de implementatie van de Kwaliteit Verbeter Cyclus (KVC). (Adviseur: Eveline Schavemaker)

 • De gemeente Nijmegen vroeg Dock4 de keten van het jonge kind (0 tot 4 jaar) tegen het licht te houden. Het doet ons goed dat het college de bevindingen en aanbevelingen van Dock4 herkent en deelt met het raad. De gemeente wil tot een stelselwijziging jeugd en Wmo komen en daarvoor biedt het rapport de nodige handvaten.
  (Adviseurs: Jan van Gorp en Eveline Schavemaker)

 • Bij de gemeente Geldrop-Mierlo is het Centrum voor Maatschappelijk Dienstverlening in 2015 ingericht bij de decentralisatie Jeugd, Wmo en Participatie. Het management geeft aan dat de afdelingsstructuur aan alle kanten kraakt en heeft Dock4 gevraagd om de afdeling door te lichten en met een voorstel te komen voor herstructurering van de afdeling CMD. (Adviseurs: Jan van Gorp en Mariëlle Wiltenburg)

 • In 2019 is Waardigheid en trots op locatie (WOL) gestart als opvolger van Waardigheid en Trots (W&T). Waardigheid en trots op locatie is een programma binnen Vilans. Vilans is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteuningsprogramma in opdracht van het ministerie van VWS. Dit ondersteuningsprogramma is onderdeel van het plan ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’  van minister Hugo de Jonge (VWS). Dit plan heeft als doel het merkbaar en meetbaar verbeteren van de  verpleeghuiszorg. Dock4 levert twee coaches primair proces. Zij coachen en ondersteunen teams, locatie managers en bestuurders in het realiseren van meer tijd en aandacht voor de bewoner, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per locatie. (adviseurs: Jan van Gorp en Mariëlle Wiltenburg)

Ons Team

Aanpak

Denken & Doen

We willen begrijpen wat er bij jou speelt. Daarom luisteren we aandachtig. Van ons krijg je geen standaardoplossingen. Want wij stellen jouw vraag centraal. Onze creatieve en vindingrijke manier van werken resulteert in een pragmatische aanpak. We maken complexiteit inzichtelijk en sluiten aan op verschillende niveaus. Zo begeleiden we jou en jouw organisatie naar een duurzame verandering.

Deskundig

Vakmanschap staat hoog in ons vaandel. Onze adviseurs komen uit de sector en spreken jouw taal. We kennen de markt, de processen en de dynamiek. Een schat aan ervaring dus! Dat maakt ons een prettige (strategische) sparringpartner, met kennis van inhoud én bedrijfsvoering

Doortastend

We hebben een no-nonsensementaliteit. We zijn praktisch, laagdrempelig en bereikbaar. En mensgericht én zakelijk. De zachte, veranderkundige kant weten we goed te verbinden met de harde, cijfermatige kant.

Een dok is een plaats voor het bouwen en herstellen van schepen. Met als doel daarna de volle zee weer op te gaan. Zo zien we ons werk binnen Dock4; tijdelijke hulp en ondersteuning bieden met als doel dat uw organisatie het zo snel mogelijk weer op eigen kracht kan. Veel doks in de havens zijn tegenwoordig vrijplaatsen voor innovatie van startups en kunstenaars.

Contact

Dock4& Organisatieadvies in Zorg
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten
info@dock4advies.nl