Wilt u eens van gedachte wisselen over vraagstukken in het sociaal domein?

Wij gaan graag met u in gesprek. Hier vindt u de contactgegevens van ons team.

Sociaal domein

Als gemeente heeft u een spilfunctie in het sociaal domein. Meer dan ooit bent u in de positie om te vernieuwen. Hoe kan uw gemeente de ondersteuning en zorg daadwerkelijk innoveren, gericht op mensen in plaats van systemen? Hoe creëert u een stelsel zonder wachtlijsten en met aandacht voor de kracht van burgers en hun naasten? Dock4 deelt graag haar expertise met u. 

Wat willen uw inwoners?

U staat voor vele uitdagingen in het sociaal domein. Dit varieert van de basisregistratie personen tot de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. Bij dit alles zijn twee vragen essentieel:

U wilt de inwoners goed kennen om hen optimaal te kunnen ondersteunen. Met vraaggerichte ondersteuning kunt u beter inspelen op hun behoeften en de juiste keuze maken. Dat levert u ook veel op: zelfredzamere en vitalere inwoners én betaalbare zorg & ondersteuning. Bovendien geeft u hierdoor eenvoudiger antwoord op nieuwe vragen van nieuwe generaties.

Dock4 brengt u graag dichter bij uw inwoners. Met innovatieve methoden maken wij de werkelijke vragen en behoeften van uw inwoners inzichtelijk. Wij brengen verschillende partijen samen en met onze expertise dragen wij bij aan nieuwe initiatieven in het sociaal domein en in de zorg.

Burgerinitiatieven bevorderen en stimuleren

Eigen initiatief van inwoners en maatschappelijke organisaties wordt steeds belangrijker in onze samenleving. De rol van de overheid wordt hierbij steeds meer voorwaardenscheppend en ondersteunend. Hoe versterkt u als gemeente deze vrijwillige inzet? En wanneer is dit succesvol? Hoe legt u een stevige sociale basis, waardoor zo veel mogelijk mensen kunnen (blijven) meedoen in de samenleving?
Dock4 begeleidde de afgelopen jaren uiteenlopende trajecten van burgerinitiatieven, zoals:

Zelfstandig wonen met aandacht

Hoe zorgt u er als gemeente voor dat mensen zo lang mogelijk prettig, veilig en zelfstandig kunnen blijven wonen? Deze vraag is belangrijk voor onder andere ouderen, inwoners met een verstandelijke beperking en chronisch psychiatrische patiënten.

Dock4 droeg bij aan diverse community projecten door partijen samen te brengen, innovatieve concepten en businesscases te ontwikkelen. Maar ook door proces- en projectmanagement te leveren. De uitgangspunten daarbij waren altijd: aandacht, ontmoeting, veiligheid en participatie.

Effect van innovaties in beeld – maatschappelijke businesscase

Samen met inwoners en maatschappelijke partners geeft u vorm aan vernieuwingen in het sociaal domein. Vooraf kunt u niet alles overzien maar u wilt wel de juiste keuze maken. Waar en hoe kunt u het beste investeren? Wat levert het op en wie profiteren hiervan? Vaak ontbreekt bij aanvang van een veranderproces een concreet beeld van het eindresultaat. De maatschappelijke businesscase (mBC) van Dock4 brengt de door u beoogde effecten vooraf tastbaar in beeld.

Een mBC is een gestructureerde afweging van kosten en baten van een idee, initiatief, project of programma. Het weegt economisch nut en maatschappelijk nut tegen elkaar af. Belanghebbenden en potentiële financiers krijgen hierdoor breed en concreet inzicht in de levensvatbaarheid, de werking en de (positieve) effecten. Bij de start van een innovatie creëert het energie en brengt partijen bijeen. Initiatiefnemers kunnen hiermee een idee kernachtig verwoorden en de meerwaarde verhelderen.

De mBC is ook een prima evaluatie instrument voor het gevoerde gemeentebeleid van de afgelopen periode. In hoeverre zijn de doelen uit het college-akkoord bereikt? Wat is het effect van de decentralisaties tot nu toe geweest? Wat hebben voorliggende voorzieningen opgeleverd?

Informatie en contact

Meer informatie over onze (advies)diensten of nieuwsgierig waarbij wij u kunnen ondersteunen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Dock4& Organisatieadvies in Zorg
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten
info@dock4advies.nl