Integrale aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking in detentie

“Gemeente Rotterdam en zorgaanbieder Midden gaan werk maken van de levensloopbegeleiding.” (Zorgvisie, 29 januari 2019).

Uit onderzoek (Hendrien Kaal, 2016) blijkt dat bij een grote groep mensen in detentie sprake is van een sterk vermoeden op een licht verstandelijke beperking (LVB). Dat is ruim twee keer zoveel als in de hele Nederlandse bevolking. Een grote groep van deze LVB’ers komt vaker in detentie, meestal als gevolg van kleine misdrijven. Dit leidt niet alleen tot veel narigheid voor mensen met een LVB, maar ook tot hoge maatschappelijke kosten en een gevoel van onveiligheid in de samenleving.

Integrale aanpak

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) nam daarom het initiatief om een nieuwe integrale aanpak te bedenken voor mensen met een LVB in detentie. Een aanpak die mensen met een LVB ondersteunt om tijdens en na detentie te werken aan een gezonde basis, zoals het verhelpen van schulden, het vinden van werk en het regelen van huisvesting.

Levensloopondersteuner


In de nieuwe aanpak heeft de integrale levensloopondersteuner een belangrijke rol. Deze professional heeft kennis van LVB en van maatschappelijke domeinen, zoals financiën, huisvesting en gezondheidszorg. De levensloopbegeleider ondersteunt de persoon met een LVB langdurig bij het resocialiseren in de maatschappij.

Effecten


Dankzij de aanpak worden mensen met een LVB die in detentie hebben gezeten beter weerbaar, ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen en lukt het ze om beter mee te doen in de maatschappij. Kortom, de aanpak vergroot hun kwaliteit van leven. Tegelijkertijd leidt de aanpak tot een aantal positieve maatschappelijke effecten, zoals minder recidive van mensen met een LVB en een betere thuissituatie.

Om de veronderstelde effecten van de integrale aanpak te onderbouwen, hebben Dock4& Organisatieadvies in Zorg en Nico Overvest Advies een maatschappelijke businesscase opgesteld. Hierin werkten ze samen met deskundigen uit de wetenschap, reclassering, gevangeniswezen, gemeente en de zorgsector.

Positieve maatschappelijke effecten van een integrale aanpak


Elke euro die een gemeente investeert in de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking tijdens hun detentie, levert ruim drie euro op. Uit de mBC blijkt dat een goede begeleiding van mensen met een LVB leidt tot minder recidive en grensoverschrijdend gedrag (woonoverlast en huiselijk geweld), meer levensgeluk en forse besparingen op inzet van zwaardere zorg (zoals crisisopvang) en voorkomen van schulden of het verder laten oplopen daarvan.

Contact over de mBC

U kunt hier de maatschappelijke businesscase Integrale aanpak voor mensen met LVB in detentie downloaden. Heeft u vragen over de mBC of wilt u een mBC laten maken? Neem dan contact met ons op.

Contact

Dock4& Organisatieadvies in Zorg
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten
info@dock4advies.nl