Bouwstenen voor transformatie Jeugdhulp Nijmegen

Om de keten goed in beeld te brengen, spraken we met verschillende betrokken professionals in het veld en organiseerden we ronde tafelgesprekken. Daarnaast voerden we een literatuurstudie uit. Op deze wijze creëerden we inzicht in de sterke kanten en de knelpunten in de keten voor het jonge kind.

Parallel aan het traject van Dock4 onderzocht MOOR Advies de keten voor kinderen met de leeftijd 4 tot 12 jaar. De adviezen uit beide onderzoeken sloten op elkaar aan.

Conclusies van Dock4 zijn:

  1. Het Nijmeegse IVH-model van casemanagement in de Sociale Wijkteams en een netwerkcoördinator werkt niet conform de oorspronkelijke opzet.
  2. Door de vele verwijsroutes ontbreekt overzicht en wordt het MDO onvoldoende benut. Dit vergroot het risico dat kinderen niet de juiste hulp op het juiste moment ontvangen.
  3. Het netwerk en de functionarissen rondom het jonge kind vertonen veel overlap. Dit is niet efficiënt en niet effectief.
  4. De routes naar geïndiceerde jeugdhulp zijn lang
  5. Preventieve voorzieningen zijn nog aanbodgericht en vertonen geografische hiaten.
  6. De overgang vanuit dagbehandeling naar het onderwijs verloopt voor een groep kinderen moeizaam.

De rode draad in de adviezen van beide bureaus sterkt het college in haar voornemen om tot een herinrichting van het huidige lokale jeugdstelsel te komen. Het hart hiervan wordt gevormd door de doorontwikkeling naar brede basisteams jeugd apart van het sociale wijkteam.

Contact

Dock4& Organisatieadvies in Zorg
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten
info@dock4advies.nl