Wilt u eens van gedachte wisselen over vraagstukken in de jeugdzorg en in het sociaal domein?

Wij gaan graag met u in gesprek. Hier vindt u de contactgegevens van ons team.

Sociaal domein & Jeugd

Als gemeente heeft u een spilfunctie op de domeinen jeugd, maatschappelijk ondersteuning en participatie. Meer dan ooit bent u in de positie om te vernieuwen. Hoe kan uw gemeente de ondersteuning en zorg daadwerkelijk innoveren, gericht op mensen in plaats van systemen? Hoe creëert u een stelsel zonder wachtlijsten en met aandacht voor burgers en hun omgeving? Dock4 deelt graag haar expertise met u. 

Wat willen uw inwoners?

De transformatie van de jeugdzorg, uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en invulling geven aan de Participatiewet leveren de nodige uitdagingen op. Hierbij zijn twee vragen essentieel:

Met vraaggerichte ondersteuning kunt u beter inspelen op hun behoeften en de juiste keuze maken. Dat levert u ook veel op: zelfredzamere en vitalere inwoners én betaalbare zorg & ondersteuning.

Dock4 brengt u graag dichter bij uw inwoners. Met innovatieve methoden maken wij de werkelijke vragen en behoeften van uw inwoners inzichtelijk. Wij brengen verschillende partijen samen en met onze expertise dragen wij bij aan nieuwe initiatieven in het sociaal domein en in de zorg.

Jeugd

De Jeugdwet is bijna 5 jaar van kracht. De transformatie zou nu zichtbaar moeten zijn. Er komen steeds meer best practices in het land maar wat is passend bij uw inwoners, uw gemeente en de sociale infrastructuur die al aanwezig is? Wilt u de uitvoering van de jeugdhulp dichtbij organiseren of juist beleggen in het veld van professionele aanbieders? Kiest u voor een generalistische insteek of meer specialistisch? Allemaal vragen die meespelen om tot een verdere invulling te komen van de jeugdhulp.

Tevens wringt het financiële kader. Jeugdteams slibben dicht, er zijn meer aanmeldingen, gemeenten hebben hoge tekorten en jeugdhulpaanbieders staan op omvallen. Jeugdhulp aanbieders hebben vragen over teamontwikkeling, veiligheid van de medewerkers, samenwerken en het begeleiden van innovatieve projecten.  Dock4 ondersteunt gemeenten en jeugdhulpaanbieders vanuit de brede kennis en ervaring die zij heeft met het jeugddomein, jeugdhulpaanbieders en gemeenten. Dit varieert van vormgeven van samenwerking, evaluaties, doorlichten van de organisatie, tot herinrichtingsvraagstukken.

Effect van innovaties in beeld – maatschappelijke businesscase

Samen met inwoners en maatschappelijke partners geeft u vorm aan vernieuwingen in het sociaal domein. Vooraf kunt u niet alles overzien maar u wilt wel de juiste keuze maken. Wat levert het op en wie profiteren hiervan? Vaak ontbreekt bij aanvang van een veranderproces een concreet beeld van het eindresultaat. De maatschappelijke businesscase (mBC) van Dock4 brengt de door u beoogde effecten vooraf tastbaar in beeld.

Een mBC is een gestructureerde afweging van kosten en baten van een idee, initiatief, project of programma. Het weegt economisch nut en maatschappelijk nut tegen elkaar af. Belanghebbenden en potentiële financiers krijgen hierdoor breed en concreet inzicht in de levensvatbaarheid, de werking en de (positieve) effecten. Bij de start van een innovatie creëert het energie en brengt partijen bijeen. Initiatiefnemers kunnen hiermee een idee kernachtig verwoorden en de meerwaarde verhelderen.

De mBC is ook een prima evaluatie instrument voor het gevoerde gemeentebeleid van de afgelopen periode. In hoeverre zijn de doelen uit het college-akkoord bereikt? Wat is het effect van de decentralisaties tot nu toe geweest? Wat hebben voorliggende voorzieningen opgeleverd?

Informatie en contact

Meer informatie over onze (advies)diensten of nieuwsgierig waarbij wij u kunnen ondersteunen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Dock4& Organisatieadvies in Zorg
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten
info@dock4advies.nl